WELCOME TO BANPARAINUEA

ประวัติบ้านป่าไร่เหนือ : หมู่ที่ 3 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยว ที่มีวิถีชุมชนของชนเผ่าปะกากะญอ ที่มีความสงบ เรียบง่าย เป็นหมู่บ้านที่อนุรักษ์วัฒนาธรรและวิถีชีวิตดั้งเดิม

ภูมิประเทศ : บ้านป่าไร่เหนือตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาซึ่งพาดผ่านเป็นแนวยาวจากทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือ มีลำห้วยแม่จะเราไหลผ่านหมู่บ้านจึงแบ่งออกเป็น2 กลุ่มคือ บ้านจบปิ และบ้านป่าไร่เหนือมีพื้้นที่กว้างสำหรับทำเกษตรและทำไร่ในหมู่บ้านนิยมปลูกข้าวโพด ปลูกข้าว และปลูกมันสำปะหลัง

จุดเด่น : บ้านป่าไร่เหนือเป็นชุมชนชาวเผ่ากะเหรี่ยง เป็นหมู่บ้านที่อนุรักษ์วัฒนาธรรมของชาวกะเหรี่ยงแบบดั้งเดิม มีการอนุรักษ์ธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทุกช่วงฤดูและเป็นหมู่บ้านในประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2ที่ทหารญี่ปุ่นเดินทัพผ่านและพักบริเวณถ้ำซามูไร

สถานที่ท่องเที่ยวบ้านป่าไร่เหนือ

ติดต่อสอบถาม

  • ชื่อ หมู่บ้านป่าไร่เหนือ
  • ที่อยู่ หมู่ที่3 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  • เบอร์โทร 061 330 1756 หรือ 087 199 2358